Adatv&aecute;delem

A Term&aecute;szetes Gyógymódok Egyesület elkötelezett partnerei szem&aecute;lyes adatainak v&aecute;delm&aecute;ben, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkez&aecute;si jogának tiszteletben tartását.

A Term&aecute;szetes Gyógymódok Egyesület a szem&aecute;lyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai &aecute;s szervez&aecute;si int&aecute;zked&aecute;st, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen Adatv&aecute;delmi táj&aecute;koztató (a továbbiakban: Adatv&aecute;delmi táj&aecute;koztató) c&aecute;lja, hogy a www.tegye.com honlapon keresztül a Term&aecute;szetes Gyógymódok Egyesület honlapján képzésre/tanfolyamra feliratkozott természetes személyek információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

 

  1. Az adatkezelõ és adatfeldolgozó

Természetes Gyógymódok Egyesület

Székhely: 1043 Budapest, Gábor László u. 3/b.

Telefonszám: +36 20 546 2200

E-mail cím: tegyeinfo@gmail.com

  1. Az adatkezelés célja 

A Természetes Gyógymódok Egyesület a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelõen, tisztességesen és jogszerûen kezeli az ön adatait.

A Természetes Gyógymódok Egyesület adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

 

Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhetõ: honlapunkon (www.tegye.com) A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

Egyesületünk, mint adatkezelõ, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

Amennyiben az adatkezelõ az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérõ cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérõ célról és minden egyéb releváns kiegészítõ információról az eltérõ célú adatkezelés megkezdése elõtt a helyben szokásos módon tájékoztatni fogja az érintetteket.

 

III. Az adatkezelés jogalapja és idõtartama

 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon nem alkalmazunk cookie-kat, továbbá semmilyen célból nem gyûjtünk adatokat honlapunk látogatóiról és az általuk megnézett tartalomról sem.

Az adatkezelésre kizárólag az érintett elõzetes és önkéntes hozzájárulása (adatszolgáltatása) alapján kerül sor az alábbi adatok tekintetében:

 

  1. Amennyiben úgy dönt, hogy jelentkezni szeretne valamely képzésünkre, továbbképzésünkre, úgy az ügyfélkapcsolatra tekintettel, kezeljük alábbi adatait:

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelõ különleges adatot nem kezel.

Az adatkezelõ az érintett adatait kizárólag az érintett elõzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

Az adatkezelés megszûnik, ha:

 

  1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az adatvédelmi incidens körülményeirõl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrõl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

Az adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelõhöz még nem nyújtott be.

Helyesbítés és törlés vagy zárolás

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelõ személyes adat az adatkezelõ rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelõ helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll azaz adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén;
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelõ az érintett tiltakozásának jogszerûségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

Minden fenti vonatkozásban érkezõ kérést ésszerû idõn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidõn belül), amely a GDPR rendelkezéseire figyelemmel, 2018. május 25. napját követõen a kérelem beérkezésétõl számított 1 hónap, amely szükség esetén a kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve, további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidõ hosszabbítás esetén, a késedelem okairól tájékoztatjuk az érintettet. Minden kérés elbírálása során figyelemmel vagyunk a jogszabályi elõírások betartására, így különösen a GDPR és az Info. törvény rendelkezéseire.

 

Bírósági eljárás

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelõ köteles bizonyítani.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban-, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekrõl és annak eredményérõl, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható.

 

  1. Információbiztonság

 

Az Adatkezelõ elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megõrzése érdekében, beleértve a megfelelõ technikai és szervezési intézkedések használatát. Az Adatkezelõ a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenõrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelõ helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történõ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusirtó szoftverek használatát.

Az Adatkezelõ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az Adatkezelõ az adatkezelés során megõrzi az adatok:

Annak a folyamatnak a részeként, amely során ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Tájékoztatjuk önt, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerzõdés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Megteszünk minden szükséges, tõlünk elvárható óvintézkedést, amely elõsegíti az ilyen fenyegetésektõl való védelmet, megfigyeljük rendszerünket annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessünk, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Ugyanakkor annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történõ adattovábbítás nem tekinthetõ teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelõen, önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történõ adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelõsséget vállalni, és az ilyen módon történõ továbbítás az ön saját felelõsségére történhet. Amint az ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából. 

Weblapunk illetõleg közösségi médiaoldalaink idõrõl idõre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által mûködtetett weblapokra mutatnak, beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé. 

Tájékoztatjuk, hogy az ön által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az Adatkezelõ felelõsséget nem vállal.

Vannak azonban olyan,  külsõ szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelõ nem áll szerzõdéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem mûködik együtt, azonban ettõl függetlenül is a Honlaphoz/Szolgáltatásokhoz – akár az érintett közremûködése által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által az érintettekrõl adatokat gyûjtenek, amelyekbõl esetenként – önállóan vagy más, e külsõ szolgáltató által gyûjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az érintett azonosítására. Ilyen külsõ szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook, Google LLC, InstagramLLC., International Company, YouTube LLC.

 

E külsõ szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

  1. Jogorvoslati tájékoztatás

Kérjük önt, amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelõ megsértette a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az tegyeinfo@gmail.com e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

 

VII. Hatályos törvények

Az Adatkezelõ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

VIII. Vegyes rendelkezések

Az Adatkezelõ fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. Az Adatkezelõ a változásokról kellõ idõben értesíti közönségét.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 15. napjától hatályos.